telegram

Vertalingen

telegram

telegram

telegram

telegram

telegram

telegrama

telegram

sähke

telegram

brzojav

telegram

telegramma

telegram

電報

telegram

전보

telegram

telegram

telegram

telegram

telegram

telegrama

telegram

telegram

telegram

โทรเลข

telegram

telgraf

telegram

bức điện tín

telegram

电报