ringband

Vertalingen

ringband

kroužkový pořadač

ringband

ringbind

ringband

Ringbuch

ringband

ring binder

ringband

kierrekansio

ringband

classeur

ringband

fascikl spiralnog uveza

ringband

リングバインダー

ringband

링바인더

ringband

ringperm

ringband

segregator

ringband

pärm

ringband

ตาไก่

ringband

klasör

ringband

kẹp tài liệu có vòng kim loại có thể mở ra