nauwlettend

Vertalingen

nauwlettend

ściśleengعن كثبמקרובστενά자세히closelyúzcenäraestrechamentetæt (nɑuˈlɛtənt)
bijvoeglijk naamwoord
met veel aandacht nauwlettend in de gaten houden wat er buiten gebeurt