inleggen

Thesaurus

inleggen:

tussenleggeninvoegen,
Vertalingen

inleggen

pickle, preserve, deposit, insert, putaway, putin, stow

inleggen

confire, déposer, fourrer, introduire, mettre, saler, au sel), confire [sucre], conserver (à l'eau de vie, déposer [banque], incruster, miser [jeu d'argent]

inleggen

confitar

inleggen

mantenere