handgreep

Thesaurus

handgreep:

handvat
Vertalingen

handgreep

anse, poignée

handgreep

klika

handgreep

håndtag

handgreep

Griff

handgreep

handle

handgreep

manilla, tirador

handgreep

kahva

handgreep

ručka

handgreep

maniglia

handgreep

取っ手

handgreep

손잡이

handgreep

håndtak

handgreep

rączka

handgreep

maçaneta, puxador

handgreep

ручка

handgreep

handtag

handgreep

ที่จับ

handgreep

kol

handgreep

tay cầm

handgreep

把手