glasachtig

Thesaurus
Vertalingen

glasachtig

glassy

glasachtig

vitreux/-euse