firewall

Vertalingen

firewall

firewall

firewall

firewall

firewall

Brandmauer

firewall

firewall

firewall

cortafuegos

firewall

palomuuri

firewall

pare-feu

firewall

vatrozid

firewall

firewall

firewall

防火壁

firewall

방화벽

firewall

brannmur

firewall

firewall

firewall

brandvägg

firewall

ระบบความปลอดภัยที่กันไม่ให้เข้าถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต

firewall

tường lửa

firewall

防火墙