atavisme

Thesaurus

atavisme:

terugloop
Vertalingen

atavisme

Ahnenähnlichkeit

atavisme

atavism, throw‐back

atavisme

atavisme