Nebucadnezar

Vertalingen

Nebucadnezar

Nebuchadnezzar

Nebucadnezar

Nabuchodonosor