presbyteriaan

Vertalingen

presbyteriaan

Presbyterianer

presbyteriaan

presbyterián

presbyteriaan

presbyterianer

presbyteriaan

Presbyterian

presbyteriaan

presbiteriano

presbyteriaan

presbyteriaani

presbyteriaan

presbytérien

presbyteriaan

prezbiterijanac

presbyteriaan

presbiteriano

presbyteriaan

長老派の人

presbyteriaan

장로교회

presbyteriaan

presbyterianer

presbyteriaan

prezbiterianin

presbyteriaan

presbiteriano

presbyteriaan

presbyterian

presbyteriaan

สมาชิกของนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์

presbyteriaan

Presbiteryan

presbyteriaan

Tín đồ Đạo Trưởng lão Tin lành

presbyteriaan

长老教会员